Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Rekisterinpitäjä on Muoviteollisuus ry ja rekisteristä vastaava henkilö on Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, puhelin 040 843 9425. Rekisteröidyn tiedon tarkastukseen sekä korjaus- ja muutospyyntöihin liittyvät yhteydenotot kari.kuivalainen@plastics.fi.

Rekisterin nimi

Päätöksetputkeen.fi / paatoksetputkeen.fi -kampanjasivun rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään henkilötietolain ja voimassa olevan muun lainsäädännön mukaisesti Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailun kampanjasivulla päätöksetputkeen.fi / paatoksetputkeen.fi julkaistun kyselyn vastausten keräämiseen ja säilyttämiseen kilpailun ajan.

Kuntakilpailun kyselyssä vastaaja ehdottaa, mille kunnalle vastaajan mielestä kuuluu kunnia tulla valituksi Suomen parhaaksi hajajätevesikunnaksi 2020. Kerättyjen vastausten perusteella kilpailun järjestäjän Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän kokoama valintaraati nimeää voittajan. Voittaja julkistetaan toukokuussa 2021.

Rekisterin käyttö lakkaa ja siihen tallennetut tiedot hävitetään kilpailun voittajan julkistamisen jälkeen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia kampanjasivun kyselyyn vastanneen henkilön ilmoittamia sekä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailun voittajaksi ehdotettavan kunnan ja kunnan hajajätevesiasioissa erityisesti ansioituneen henkilön tiedot
  • Ehdokaskunnan nimi
  • Vapaamuotoiset perustelut
  • Henkilön nimi
  • Henkilön hyvän toiminnan vapaamuotoinen kuvaus
  • Vastaajan perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, rooli/roolit hajajätevesihankkeissa
  • Vastaus kyselyn kohtaan ”Lisättävää”
  • Kyselyvastauksen ajankohta (päivämäärä ja kellonaika)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät tiedot ja niiden muutokset saadaan päätöksetputkeen.fi / paatoksetputkeen.fi -kampanjasivun kyselylomakkeella.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Rekisteritietoja käsittelee rekisterin käyttötarkoituksen mukaisella tavalla Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä ja sen kokoama valintaraati. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Vastaajan tiedot poistetaan rekisteristä pyydettäessä viipymättä ja viimeistään rekisterin käytön päättyessä (katso kohta Rekisterin käyttötarkoitus).

Rekisterin suojaus

Rekisteristä vastaava henkilö vastaa rekisterin tietojen ylläpidosta ja yhteistyössä rekisterinpitäjän kanssa suojaa rekisterin tiedot palomuurein ja salasanoin siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä EU / ETA -alueella.

Kyselyyn vastauksen lähettäneen rekisteröidyn henkilön oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista tai muuttamista ja tallennettujen tietojen poistamista. Edellä mainitut korjaus-, muuttamis- ja poistamispyynnöt rekisteröity voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

25.9.2020